Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes - tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai.
AS "Latvenergo" kārtējās akcionāru sapulces lēmumi
Emitents Latvenergo, AS (213800DJRB539Q1EMW75)
Veids 2.2. Iekšējā informācija
Valoda LV
Statuss Publicēts
Versija
Datums 2024-05-30 09:01:26
Versijas komentārs
Teksts

AS "Latvenergo" kārtējā akcionāru sapulce notika 2024.gada 29.maijā pulksten 15.00 AS "Latvenergo" telpās, Pulkveža Brieža ielā 12, Rīgā.

Visas AS "Latvenergo” akcijas pieder valstij, un to turētāja ir Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija, kuras intereses akcionāru sapulcē pārstāv Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs vai viņa pilnvarota persona. Visi akcionāru sapulces lēmumi pieņemti vienbalsīgi.

Kārtējā akcionāru sapulcē pieņemtie lēmumi: 

1. Par AS "Latvenergo" 2023.gada pārskata un Latvenergo konsolidētā 2023.gada pārskata apstiprināšanu

Pieņemt zināšanai AS "Latvenergo" padomes ziņojumu;

Pieņemt zināšanai SIA "ERNST & YOUNG BALTIC" neatkarīgu revidentu ziņojumu par AS "Latvenergo" finanšu pārskatu revīziju;

Apstiprināt Latvenergo koncerna Ilgtspējas pārskatu par 2023.gadu un tā tulkojumu angļu valodā Latvenergo Group Sustainability Report 2023;

Apstiprināt AS "Latvenergo" Korporatīvās pārvaldības ziņojumu par 2023.gadu un tā tulkojumu angļu valodā Latvenergo AS Corporate Governance Report 2023;

Apstiprināt Latvenergo konsolidēto un AS "Latvenergo" 2023.gada pārskatu. Finanšu pārskati sagatavoti saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprinātajiem Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem;

Apstiprināt Latvenergo Consolidated and Latvenergo AS Annual Report 2023. Finanšu pārskati sagatavoti saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprinātajiem Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem.

2. Par AS "Latvenergo" 2023.gada peļņas izlietošanu

AS "Latvenergo" peļņu 331 561 287,00 EUR apmērā sadalīt sekojoši:

- izmaksāt valstij dividendēs 212 199 224,00 EUR;

- atlikušo daļu 119 362 063,00 EUR apmērā ieskaitīt nesadalītajā peļņā.

3. Par AS "Latvenergo" 2024.-2026.gada pārskatu revidentu

Iecelt SIA "ERNST & YOUNG BALTIC" par AS "Latvenergo" 2024.-2026.gada pārskatu revidentu.

4. Par AS "Latvenergo" vidējā darbinieku skaita un finanšu rādītāju izvērtēšanu un iedalīšanu attiecīgā kapitālsabiedrību grupā

Iedalīt AS "Latvenergo" lielo kapitālsabiedrību grupā.

 

Papildu informācija:
Jānis Irbe
Finanšu un kredītu vadības direktors
Tālrunis: +371 29 453 897
E-pasts: investor.relations@latvenergo.lv

www.latvenergo.lv

Par Latvenergo

Latvenergo koncerns ir viens no lielākajiem enerģijas tirgotājiem Baltijā, kas nodarbojas ar elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošanu un tirdzniecību, dabasgāzes tirdzniecību un elektroenerģijas sadales pakalpojuma nodrošināšanu. AS "Latvenergo" vairākus gadus ir atzīta par Latvijas vērtīgāko uzņēmumu. Starptautiskā kredītreitingu aģentūra Moody's AS "Latvenergo" ir novērtējusi ar investīciju pakāpes kredītreitingu Baa2/stabils.

Latvenergo koncernā ietilpst mātessabiedrība AS "Latvenergo" (elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošana un tirdzniecība, dabasgāzes tirdzniecība) un meitassabiedrības - AS "Sadales tīkls" (elektroenerģijas sadale), Elektrum Eesti, OÜ (elektroenerģijas un dabasgāzes tirdzniecība Igaunijā), Elektrum Lietuva, UAB (elektroenerģijas un dabazgāzes tirdzniecība Lietuvā), AS "Enerģijas publiskais tirgotājs" (elektroenerģijas obligātā iepirkuma administrēšana), SIA "Liepājas enerģija" (siltumenerģijas ražošana un tirdzniecība Liepājā, elektroenerģijas ražošana) un SIA "Latvijas vēja parki" (vēja parku attīstība Latvijā). Visas AS "Latvenergo" akcijas pieder valstij, un to turētāja ir Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija.

Pielikumi