Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes - tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai.
AS “Latvijas Jūras medicīnas centrs” paziņojums kārtējās akcionāru sapulces sasaukšanu.
Emitents Latvijas Jūras medicīnas centrs, AS (48510000PKWFM6UZDS84)
Veids 3.1. Papildu regulētā informācija, kas ir jāatklāj saskaņā ar dalībvalsts tiesību aktiem
Valoda LV
Statuss Publicēts
Versija
Datums 2024-05-22 10:57:55
Versijas komentārs
Teksts

22.05.2024.

 

AS “Latvijas Jūras medicīnas centrs” paziņojums kārtējās akcionāru sapulces sasaukšanu

 

AS “Latvijas Jūras medicīnas centrs”, reģistrācijas numurs: 40003306807, juridiskā adrese: Patversmes iela 23, Rīga, LV-1005 (turpmāk – “Sabiedrība”) valde sasauc un paziņo, ka Sabiedrības kārtējā akcionāru sapulce notiks 2024.gada 12.jūnijā pulksten 17.00, Rīgā, Patversmes ielā 23.

 

 

Darba kārtībā:

 

 1. Par 2023.gada pārskatu.
  • Valdes ziņojums par 2023.gada darbības rezultātiem;
  • Ziņojums par korporatīvās pārvaldības principu ievērošanu par 2023.gadu;

1.2. Padomes ziņojums par 2023.gada pārskatu;

1.3. Revīzijas komitejas ikgadējais ziņojums;

1.4. Revidenta atzinums par 2023.gada pārskatu;

1.5. Atalgojuma ziņojums par 2023.gadu;

1.6. AS “Latvijas Jūras medicīnas centrs” 2023.gada pārskata apstiprināšana.

 1. gada zaudējumu segšana.
 2. gada budžeta un attīstības plāna apstiprināšana.
 3. Revidenta ievēlēšana un atlīdzības noteikšana.
 4. Atlīdzības noteikšana padomes locekļiem.
 5. Par Revīzijas komiteju.
 6. Par statūtu grozījumiem.

 

 

Veicamās darbības dalībai akcionāru sapulē

Akcionāru reģistrēšana sapulces dienā - 2024.gada 12.jūnijā - no plkst.16.15 līdz plkst.17.00 sapulces norises vietā.

 

Ieraksta datums, uz kuru tiks fiksēts akcionāru saraksts akcionāru dalībai sapulcē, ir 2024. gada 4.jūnijs. Tikai personas, kuras ir akcionāri ieraksta datumā, ir tiesīgas ar tiem piederošo akciju skaitu ieraksta datumā piedalīties un balsot Sabiedrības akcionāru sapulcē, kā arī balsot rakstveidā pirms akcionāru sapulces.

 

Akcionāri paši vai ar savu likumisko pārstāvju vai pilnvarnieku starpniecību ir tiesīgi (i) piedalīties un balsot akcionāru sapulcē klātienē, kā arī (ii) iesniegt balsojumu pirms sapulces.

Akcionāriem reģistrējoties jāuzrāda personību apliecinošs dokuments, pilnvarotajiem pārstāvjiem – arī atbilstoši noformēta pilnvara (pilnvarojuma veidlapa). Likumiskajiem pārstāvjiem jāpievieno pārstāvību apliecinošs dokuments.

 

Akcionāri var piedalīties pilnsapulcē personiski vai ar savu pārstāvju starpniecību. Akcionāriem reģistrējoties jāuzrāda personību apliecinošs dokuments, pilnvarotajiem pārstāvjiem – arī atbilstoši noformēta pilnvara. Pilnvaras  forma pieejama mājas lapā www.ljmc.lv un birojā Rīgā, Patversmes ielā 23.

 

Pilnvarojuma veidlapa pieejama (i) Sabiedrības interneta vietnē  www.ljmc.lv, (ii) Sabiedrības birojā Rīgā, Patversmes ielā 23, (iii) Oficiālās obligātās informācijas centrālās glabāšanas sistēmas interneta mājaslapā csri.investinfo.lv un (iv) AS Nasdaq Riga interneta mājaslapā www.nasdaqbaltic.com. Akcionārs par pārstāvja iecelšanu vai atsaukšanu ir tiesīgs informēt Sabiedrību arī izmantojot e-pastu. Šādam paziņojumam (pilnvarojuma veidlapai) jābūt parakstītai ar drošu elektronisko parakstu.

 

 

Balsošana pirms sapulces

Akcionāri ir tiesīgi izmantot tiesības balsot rakstveidā pirms akcionāru sapulces, izmantojot elektronisku vai papīra formas balsojuma veidlapu, kas ir jāparaksta elektroniski ar drošu elektronisko parakstu, vai ar roku, ja tiek izmantota veidlapa papīra formā.

 

Balsošanai pirms sapulces izmantojamā balsojuma veidlapa tiek publicēta kopā ar sapulces lēmumu projektiem un ir pieejama (i) Sabiedrības interneta vietnē www.ljmc.lv, (ii) Oficiālās obligātās informācijas centrālās glabāšanas sistēmas interneta mājaslapā csri.investinfo.lv un (iii) AS Nasdaq Riga interneta mājaslapā www.nasdaqbaltic.com.

Balsojums pirms sapulces tiks ņemts vērā, ja parakstītu balsojuma veidlapu Sabiedrība saņems līdz 2024.gada 11.jūnijam (ieskaitot).

 

Akcionāri, kuri balsojuši pirms sapulces, tiks uzskatīti par klātesošiem akcionāru sapulcē. Akcionārs, kurš balsojis pirms akcionāru sapulces, var lūgt Sabiedrību apstiprināt balsojuma saņemšanu. Sabiedrība nekavējoties pēc akcionāra balsojuma saņemšanas nosūtīs akcionāram apstiprinājumu.

 

 

Papildu jautājumu iekļaušana, lēmumu projektu iesniegšana un ziņu pieprasīšana

Sabiedrības akcionāriem, kuri pārstāv vismaz 1/20 no Sabiedrības pamatkapitāla, ir tiesības:

(i) pieprasīt papildu jautājumu iekļaušanu sapulces darba kārtībā līdz 2024.gada 28.maijam (ieskaitot).

(ii) iesniegt lēmumu projektus par sapulces darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem līdz 2024.gada 5.jūnijam (ieskaitot).

Jebkuram akcionāram ir tiesības rakstveidā pieprasīt ziņas par darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem līdz 2024.gada 5.jūnijam (ieskaitot). Šādā gadījumā valde ne vēlāk kā līdz 2024.gada 8.jūnijam (ieskaitot) sniegs akcionāram pieprasītās ziņas par darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem.

 

 

Korespondences adrese

Visa šajā paziņojumā minētā korespondence ir jānosūta parakstīta ar drošu elektronisko parakstu uz Sabiedrības e-pasta adresi investor.relations@ljmc.lv vai pa pastu uz Sabiedrības juridisko adresi: Patversmes iela 23, Rīga, LV-1005.

 

Sapulces lēmumu projekti, balsojuma veidlapa un pieteikšanās veidlapa dalībai akcionāru sapulcē, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus, tiek publicētas kopā ar šo paziņojumu.

 

Informācija par akcionāru sapulci (t.sk., lēmumu projekti sapulces darba kārtībā iekļautajos jautājumos, kā arī informācija par citiem sapulcē izskatāmajiem jautājumiem) ir pieejama arī AS “Latvijas Jūras medicīnas centrs” interneta vietnē: www.ljmc.lv un AS Nasdaq Riga interneta mājaslapā www.nasdaqbaltic.com.

 

Papildus minētajam ar lēmumu projektiem sapulces darba kārtībā iekļautajos jautājumos, kā arī ar informāciju par citiem sapulcē izskatāmajiem jautājumiem akcionārs var iepazīties Sabiedrības juridiskajā adresē darba dienās laikā no plkst.10:00 – 16:00.

 

Sabiedrības kopējais akciju skaits un kopējais balsstiesīgo akcionāru balsu skaits ir 800 000.

 

Pielikumā:

 1. Auditēts 2023.gada pārskats (ar atalgojuma ziņojumu) ar revidenta atzinumu;
 2. Ziņojums par korporatīvās pārvaldības principu ievērošanu par 2023.gadu;
 3. Akcionāru sapulces lēmumu projekti;
 4. Statūtu (jaunā redakcijā) projekts;
 5. Padomes ziņojums;
 6. Revīzijas komitejas ikgadējais ziņojums;
 7. Pilnvarojuma veidlapa;
 8. Balsojuma veidlapa.

 

AS “Latvijas Jūras medicīnas centrs” valde

Papildu informācija: Juris Imaks, valdes loceklis

tel.: +371 29 512 492, e-pasts: juris.imaks@ljmc.lv

Pielikumi
2023 Korporatīvās pārvaldības ziņojums_LV_Final_.pdf (317.20 kB)
LJMC Padomes zinojums 2023_ 16 05 2024 1.pdf (63.84 kB)
LJMC_Balsojuma veidlapa_LV_12.jun_2024.pdf (670.19 kB)
LJMC_Lemumu projekti_LVL_12.jun_2024.pdf (98.54 kB)
LJMC_LV_12M 2023_LVL_FINAL.zip (591.69 kB)
LJMC_Pilnvarojuma veidlapa_12.jun_2024.pdf (258.79 kB)
LJMC_Revizijas komitejas zinojums par 2023 gadu 16 05 2024 1.pdf (73.14 kB)
LJMC_Statuti_2024_jauna redakcija_12.jun_2024_projekts.pdf (332.14 kB)