Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes - tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai.
IPAS “Indexo” 2024. gada 25. marta kārtējās akcionāru sapulces lēmumi
Emitents Indexo, IPAS (875500AT8JI5HU41AY20)
Veids 2.2. Iekšējā informācija
Valoda LV
Statuss Publicēts
Versija
Datums 2024-03-25 16:47:02
Versijas komentārs
Teksts

 

Sabiedrības darbības jautājumi:

 1. Sabiedrības valdes, padomes, zvērināta revidenta ziņojumi.

Pieņemt zināšanai Sabiedrības valdes, padomes un zvērināta revidenta ziņojumus.

Par darba kārtības jautājumu nebalso. 

 1. Sabiedrības Konsolidētā un gada 2023. gada pārskata un saistīto Sabiedrības dokumentu apstiprināšana.

1) Apstiprināt Sabiedrības Konsolidēto un Sabiedrības gada pārskatu par 2023. gadu;

2) Apstiprināt Sabiedrības Korporatīvās pārvaldības pārskatu 2023;

3) Apstiprināt Sabiedrības valdes un padomes atalgojuma ziņojumu 2023.

Balsošanas rezultāti: lēmumi ir pieņemti ar nepieciešamo balsu vairākumu. 

 1. Revidenta ievēlēšana 2024. gadam.

Par Sabiedrības revidentu 2024. gada pārskatu revīzijai atbilstoši iesniegtajam piedāvājumam ievēlēt PricewaterhouseCoopers SIA, reģistrācijas numurs: 40003142793, juridiskā adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 21-21, Rīga, Latvija, LV-1010.

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

 1. Atlīdzības noteikšana revidentam.

Noteikt kopējo atlīdzību Sabiedrības revidentam par 2024. gada pārskatu revīzijas veikšanu līdz 102 950 EUR (simtu divi tūkstoši deviņi simti piecdesmit euro) ar piemērojamā PVN pieskaitīšanu, un uzdot Sabiedrības valdei pieņemt lēmumu par kopējo atlīdzību Sabiedrības revidentam par 2024. gada pārskatu revīzijas veikšanu, ievērojot noteikto atlīdzības limitu, kā arī noslēgt līgumu ar ievēlēto Sabiedrības revidentu 2024. gada pārskatu revīzijas veikšanai.

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

 1. Atalgojuma politikas apstiprināšana.

Apstiprināt INDEXO Grupas Atalgojuma politiku, kas aizstāj IPAS “Indexo” 2022. gada 24. marta Akcionāru sapulcē apstiprināto IPAS “Indexo” Padomes, valdes locekļu un darbinieku atalgojuma un personāla politiku.

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

 

Korporatīvie un vispārīgie lēmumi saistībā ar kapitāla piesaisti:

 1.  Statūtu grozījumu un statūtu jaunās redakcijas apstiprināšana.

1) Apstiprināt Sabiedrības statūtu grozījumus.

2) Apstiprināt Sabiedrības statūtu jauno redakciju.

3) Uzdot Sabiedrības valdei iesniegt visus nepieciešamos dokumentus Sabiedrības statūtu grozījumu reģistrācijai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā un veikt citas nepieciešamās darbības pieņemtā lēmuma izpildei.

Balsošanas rezultāti: lēmumi ir pieņemti ar nepieciešamo balsu vairākumu.

 1. Sabiedrības akcionāru pirmtiesību atcelšana.

Atcelt Sabiedrības akcionāru pirmtiesības attiecībā uz Sabiedrības jaunas emisijas akcijām, kas tiks emitētas pamatojoties uz statūtu jaunās redakcijas 3.6. punktā valdei piešķirto pilnvarojumu piecu gadu laikā no statūtu grozījumu apstiprināšanas pieņemt lēmumu par Sabiedrības jaunu akciju emisiju apjomā līdz 375 000 (trīs simti septiņdesmit pieci tūkstoši) akcijām un tiks atsavinātas par cenu, kas nav mazāka par 12 EUR (divpadsmit euro) par vienu akciju.

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

 1. Sabiedrības jauno emitējamo dematerializēto akciju, kas, pamatojoties uz statūtu jaunās redakcijas 3.6. punktā valdei piešķirto pilnvarojumu, tiks emitētas apjomā līdz 375 000 (trīs simti septiņdesmit pieci tūkstoši), iegrāmatošana Nasdaq CSD SE (centrālajā vērtspapīru depozitārijā), iekļaušana un tirdzniecības uzsākšana akciju sabiedrības “Nasdaq Riga” Baltijas regulētajā tirgū (Baltijas oficiālajā sarakstā).

Apstiprināt Sabiedrības jaunu emitējamo dematerializēto akciju, kas, pamatojoties uz statūtu jaunās redakcijas 3.6. punktā valdei piešķirto pilnvarojumu, tiks emitētas apjomā līdz 375 000 (trīs simti septiņdesmit pieci tūkstoši akcijas), iegrāmatošanu Nasdaq CSD SE (centrālajā vērtspapīru depozitārijā), to iekļaušanu un tirdzniecības uzsākšanu akciju sabiedrības “Nasdaq Riga” Baltijas regulētajā tirgū (Baltijas oficiālajā sarakstā).

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

 1. Sabiedrības valdes pilnvarošana saistībā ar kapitāla palielināšanu, kas tiks veikta pamatojoties uz statūtu jaunās redakcijas 3.6. punktā valdei piešķirto pilnvarojumu:

1) Uzdot Sabiedrības valdei saistībā ar kapitāla palielināšanu, kas tiks veikta pamatojoties uz statūtu jaunās redakcijas 3.6. punktā valdei piešķirto pilnvarojumu, sagatavot, apstiprināt un iesniegt visus nepieciešamos dokumentus, ieskaitot kapitāla palielināšanas noteikumus, Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanas reģistrācijai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā un veikt citas nepieciešamās darbības pieņemtā kapitāla palielināšanas lēmuma izpildei.

2) Pilnvarot Sabiedrības valdi pēc saviem ieskatiem pieņemt lēmumu par akciju piedāvājuma veidu – veikt akciju publisko piedāvājumu vai akciju slēgto (privāto) piedāvājumu attiecībā uz akcijām, kas tiks emitētas valdei veicot kapitāla palielināšanu pamatojoties uz statūtu jaunās redakcijas 3.6. punktā valdei piešķirto pilnvarojumu, kā arī parakstīt visus dokumentus un veikt visas darbības, kas ir nepieciešami akciju publiskā un/vai slēgtā (privāta) piedāvājuma izteikšanai, tai skaitā parakstīt akciju publiskā piedāvājuma prospektu, pēc nepieciešamības izdarīt un apstiprināt akciju publiskā piedāvājuma prospekta korekcijas, izmaiņas un papildinājumus, veikt visas nepieciešamas darbības akciju publiskā piedāvājuma prospekta reģistrēšanai (apstiprināšanai) Latvijas Bankā, veikt visas nepieciešamās darbības akciju slēgtā (privātā) piedāvājuma izteikšanai un parakstīt nepieciešamos akciju slēgtā (privātā) piedāvājuma dokumentus.

3) Pilnvarot Sabiedrības valdi veikt visas nepieciešamās darbības Sabiedrības akciju iegrāmatošanai Nasdaq CSD SE vērtspapīru norēķinu sistēmā un iekļaušanai akciju sabiedrības “Nasdaq Riga” Baltijas Regulētajā tirgū (Baltijas oficiālajā sarakstā).

Balsošanas rezultāti: lēmumi ir pieņemti ar nepieciešamo balsu vairākumu.

 

Grozījumi veikšana esošajās Sabiedrības personāla opciju programmās:

 1. Grozījumu veikšana 2022. gada 24. martā Sabiedrības akcionāru sapulces apstiprinātajos Sabiedrības personāla opciju izlaišanas noteikumos (Personāla opciju programma 2022).

Apstiprināt 2022. gada 24. marta Sabiedrības personāla opciju izlaišanas noteikumu (Personāla opciju programma 2022) jauno redakciju.

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

 1. Grozījumu veikšana 2022. gada 24. martā Sabiedrības akcionāru sapulces apstiprinātajos Sabiedrības personāla opciju izlaišanas noteikumos (Personāla opciju programma 2021).

Apstiprināt 2022. gada 24. marta Sabiedrības personāla opciju izlaišanas noteikumu (Personāla opciju programma 2021) jauno redakciju.

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

 

IPAS “Indexo” valde

Rīga, 2024. gada 25. martā

 

Par INDEXO  

INDEXO ir Latvijas Bankas licencēta ieguldījumu pārvaldes sabiedrība, kas Latvijā piedāvā modernus 2. un 3. pensiju līmeņa plānus. INDEXO ir visstraujāk augošais pensiju pārvaldītājs Baltijā pēc klientu skaita ar vairāk nekā 130 tūkstošiem klientu un vairāk nekā vienu miljardu eiro pārvaldībā. 

INDEXO ir Nasdaq Riga biržā kotēts uzņēmums ar gandrīz 6000 akcionāriem un mērķi cīnīties par labāku finanšu vidi Latvijā. INDEXO vīzija ir kļūt par finanšu pakalpojumu grupu, kas stiprina Latvijas iedzīvotāju labklājību, nodrošinot mūsdienīgus, personalizētus pakalpojumus. Papildu informācija pieejama www.indexo.lv

 

         Kontaktinformācija:
         Ieva Bauma
         IPAS “Indexo” Valdes locekle, mārketinga vadītāja
         E-pasts: ieva.bauma@indexo.lv
         Telefons: + 371 28 636 789

Pielikumi