Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes - tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai.
Paziņojums par IPAS “Indexo” kārtējo akcionāru sapulces sasaukšanu
Emitents Indexo, IPAS (875500AT8JI5HU41AY20)
Veids 2.2. Iekšējā informācija
Valoda LV
Statuss Publicēts
Versija
Datums 2024-03-01 17:40:05
Versijas komentārs
Teksts

IPAS “Indexo”, reģistrācijas numurs: 40203042988, juridiskā adrese: Elizabetes iela 13 - 1A, Rīga, LV-1010, Latvija (turpmāk – Sabiedrība), valde sasauc un izziņo kārtējo akcionāru sapulci, kura norisināsies 2024. gada 25. martā plkst. 10.00,

klātienē Radisson Blu Latvija Conference & Spa Hotel, Elizabetes ielā 55, Rīga, LV-1010 (turpmāk – Sapulce).

Sapulces mērķis ir Sabiedrības konsolidētā un gada pārskata apstiprināšana, revidenta ievēlēšana, kā arī atlīdzības noteikšana revidentam, atalgojumu politikas apstiprināšana, grozījumu veikšana Sabiedrības statūtos un Sabiedrības statūtu apstiprināšana jaunajā redakcijā ar mērķi piešķirt valdei pilnvarojumu palielināt Sabiedrības pamatkapitālu, kā arī grozījumu veikšana divās esošajās Sabiedrības akciju opciju programmās. Papildus akcionāri tiks iepazīstināti ar paveikto jaunās INDEXO bankas izveidē.

 

Darba kārtība:

I. Sabiedrības darbības jautājumi:

1. Valdes, padomes un revidenta ziņojumi.
2. Sabiedrības konsolidētā un 2023. gada pārskata un saistīto Sabiedrības dokumentu apstiprināšana.
3. Revidenta ievēlēšana 2024. gadam.
4. Atlīdzības noteikšana revidentam.
5. INDEXO Grupas atalgojuma politikas apstiprināšana.

II. Korporatīvie un vispārīgie lēmumi saistībā ar kapitāla piesaisti:

6. Statūtu grozījumu un statūtu jaunās redakcijas apstiprināšana.
7. Sabiedrības akcionāru pirmtiesību atcelšana.
8. Sabiedrības jauno emitējamo dematerializēto akciju, kas, pamatojoties uz statūtu jaunās redakcijas 3.6. punktā valdei piešķirto pilnvarojumu, tiks emitētas apjomā līdz 375 000 (trīs simti septiņdesmit pieci tūkstoši), iegrāmatošana Nasdaq CSD SE (centrālajā vērtspapīru depozitārijā), iekļaušana un tirdzniecības uzsākšana akciju sabiedrības “Nasdaq Riga” Baltijas regulētajā tirgū (Baltijas oficiālajā sarakstā).
9. Sabiedrības valdes pilnvarošana saistībā ar kapitāla palielināšanu, kas tiks veikta pamatojoties uz statūtu jaunās redakcijas 3.6. punktā valdei piešķirto pilnvarojumu

III. Grozījumi veikšana esošajās Sabiedrības personāla opciju programmās:

10. Grozījumu veikšana 2022. gada 24. martā Sabiedrības akcionāru sapulces apstiprinātajos Sabiedrības personāla opciju izlaišanas noteikumos (Personāla opciju programma 2022).
11. Grozījumu veikšana 2022. gada 24. martā Sabiedrības akcionāru sapulces apstiprinātajos Sabiedrības personāla opciju izlaišanas noteikumos (Personāla opciju programma 2021).

 

Sabiedrības akcionāriem līdz 2024. gada 8. martam plkst. 18.00 ir tiesības iesniegt lēmumu projektus par Sapulces darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem.

Sabiedrības akcionāriem un to pilnvarotajiem pārstāvjiem, kuri pārstāv vismaz 5% no Sabiedrības kopējā balsstiesīgo akciju skaita, ir tiesības pieprasīt valdei papildu jautājumu iekļaušanu Sapulces darba kārtībā līdz 2024. gada 8. martam, nododot tos kopā ar lēmumu projektiem vai paskaidrojumiem, ja nav paredzēts pieņemt lēmumus, Sabiedrības juridiskajā adresē Elizabetes ielā 13 - 1A, Rīgā, LV-1010, Latvijā Sabiedrības darbiniekiem, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, vai iesūtot tos parakstītus ar drošu elektronisko parakstu uz e-pasta adresi info@indexo.lv.

Sabiedrības akcionāri ir tiesīgi uzdot jautājumus par Sapulces darba kārtības jautājumiem vismaz septiņas dienas pirms Sapulces, iesniedzot Sabiedrības valdei rakstveida pieprasījumu.

Sabiedrības kopējais akciju skaits un kopējais balsstiesīgo akciju skaits ir 4 565 330 (četri miljoni pieci simti sešdesmit pieci tūkstoši trīssimt trīsdesmit akcijas).

Visi Sapulcē izskatāmo jautājumu lēmuma projekti ir pieejami Sabiedrības interneta vietnē https://indexo.lv/investoriem/zinas/, https://csri.investinfo.lv/lv/ un AS Nasdaq Riga interneta mājaslapā www.nasdaqbaltic.com, bet Sapulces dienā – reģistrācijas vietā. Sabiedrība nekavējoties pēc tam, kad saņemti akcionāru iesniegtie lēmumu projekti vai paskaidrojumi par tiem jautājumiem, kuros nav paredzēta lēmumu pieņemšana, nodrošina to pieejamību akcionāriem augstāk minētajās informācijas vietnēs.

 

Balsošana rakstveidā pirms Sapulces

Sabiedrības valde nodrošinās iespēju akcionāriem balsot pirms Sapulces. Akcionāri var izmantot tiesības balsot rakstveidā pirms Sapulces, nosūtot balsojumu, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, uz Sabiedrības e-pastu info@indexo.lv vai nodot balsojumu, kas parakstīts papīra formā, Sabiedrības juridiskajā adresē Elizabetes ielā 13 - 1A, Rīgā, LV-1010, Latvijā Sabiedrības darbiniekiem, uzrādot personu apliecinošu dokumentu.

Balsošanai rakstveidā pirms Sapulces ir jāizmanto balsojuma veidlapa, kas būs pieejama Sabiedrības interneta vietnē https://indexo.lv/investoriem/zinas/, Oficiālās obligātās informācijas centrālās glabāšanas sistēmas interneta mājaslapā https://csri.investinfo.lv/lv/ un AS Nasdaq Riga interneta mājaslapā www.nasdaqbaltic.com. Balsošanas veidlapa tiks publicēta kopā ar Sapulces lēmumu projektiem.

Balsojums rakstveidā pirms Sapulces tiks ņemts vērā, ja tas tiks saņemts Sabiedrībā līdz 2024. gada 22. martam plkst. 18.00. Akcionāri, kuri balsojuši rakstveidā pirms Sapulces, tiks uzskatīti par klātesošiem Sapulcē. Akcionārs, kurš balsojis rakstveidā pirms Sapulces, var lūgt Sabiedrību apstiprināt balsojuma saņemšanu. Sabiedrība nekavējoties pēc akcionāra balsojuma saņemšanas, kurā lūgts apstiprināt balsojuma saņemšanu, nosūtīs akcionāram apstiprinājumu.

 

Dalība un balsošana Sapulcē

Ieraksta datums akcionāru dalībai Sapulcē ir 2023. gada 15. marts. Tikai personas, kas ir akcionāri ieraksta datumā, ir tiesīgas ar tām piederošo akciju skaitu ieraksta datumā piedalīties Sapulcē 2024. gada 25. martā kā arī balsot rakstveidā pirms Sapulces.

Akcionāri var piedalīties Sapulcē (t. sk. aizpildīt un iesniegt balsojumu rakstveidā pirms Sapulces) personiski vai ar savu pilnvarnieku vai pārstāvju starpniecību. Ja akcionāru pārstāv pilnvarnieks, balsošanas vai pieteikšanās veidlapai jāpievieno rakstiska pilnvarojuma veidlapa. Likumiskajiem pārstāvjiem jāpievieno pārstāvību apliecinošs dokuments. Pilnvarojuma veidlapa pieejama Sabiedrības interneta vietnē https://indexo.lv/investoriem/zinas/, Oficiālās obligātās informācijas centrālās glabāšanas sistēmas interneta mājaslapā https://csri.investinfo.lv/lv/ un AS Nasdaq Riga interneta mājaslapā www.nasdaqbaltic.com.

Dalībai Sapulcē akcionāru vai to pārstāvju reģistrācija un identifikācija norisināsies šādā kārtībā:

  1. akcionāriem līdz 2024. gada 18. martam plkst. 18.00 Sabiedrībai jānosūta ar drošu elektronisko parakstu parakstīta pieteikšanās veidlapa uz e-pastu info@indexo.lv vai papīra formā parakstīta pieteikšanās veidlapa jāiesniedz Sabiedrības juridiskajā adresē Elizabetes ielā 13 - 1A, Rīgā, LV-1010, Latvijā Sabiedrības darbiniekiem, uzrādot personu apliecinošu dokumentu.
  2. akcionāru (pilnvarnieku) reģistrācija dalībai Sapulcē notiks Sapulces dienā 2024. gada 25. martā no plkst. 9.00 līdz plkst. 9.45 Sapulces norises vietā. Akcionāriem (pārstāvjiem) reģistrējoties, jāuzrāda pase vai cits personu apliecinošs dokuments.
  3. Sapulces laikā notiks Sapulces video un audio straumēšana, kurai varēs pieslēgties visi Sabiedrības akcionāri. Šāda sapulces straumēšana nav pielīdzināma attālinātās sapulces norisei un tai ir tikai informatīvs raksturs. Sapulces straumēšanas laikā akcionāri nevarēs ar elektroniskas saziņas līdzekļiem balsot par Sapulcē izskatāmiem jautājumiem. Akcionāri var balsot Sapulcē klātienē vai balsot rakstveidā pirms sapulces, iesniedzot Sapulces balsojuma veidlapu Sabiedrībai šajā paziņojumā noteiktajā kārtībā.

Informācija par Sapulci pieejama arī Sabiedrības interneta vietnē https://indexo.lv/investoriem/zinas/ un AS Nasdaq Riga interneta mājaslapā www.nasdaqbaltic.com.

 

Pielikumā:

1. Pilnvarojuma veidlapa.
2. Pieteikšanās veidlapa dalībai Sapulcē.
3. Lēmumprojekti.
4. Balsojuma veidlapa.
5. IPAS “Indexo” Konsolidētais un Sabiedrības gada pārskats par 2023. gadu ar auditora atzinumu (iXBRL);
6. IPAS “Indexo” Konsolidētais un Sabiedrības gada pārskats par 2023. gadu ar auditora atzinumu (PDF);
7. IPAS “Indexo” Korporatīvās pārvaldības pārskats 2023;
8. IPAS “Indexo” Padomes ziņojums;
9. IPAS “Indexo” Valdes un padomes atalgojuma ziņojums 2023;
10. INDEXO Grupas Atalgojuma politika;
11. Statūtu grozījumi;
12. Statūtu jaunā redakcija;
13. Valdes ziņojums par Sabiedrības akcionāru pirmtiesību atcelšanas nepieciešamību un jaunās emisijas akciju pārdošanas cenu, grozījumiem opciju programmu noteikumos;
14. 2022. gada 24. martā Sabiedrības akcionāru sapulces apstiprināto Sabiedrības personāla opciju izlaišanas noteikumu (Personāla opciju programma 2022) jaunā redakcija.
15. 2022. gada 24. martā Sabiedrības akcionāru sapulces apstiprināto Sabiedrības personāla opciju izlaišanas noteikumu (Personāla opciju programma 2021) jaunā redakcija.

 

Par INDEXO

INDEXO ir Latvijas Bankas licencēta ieguldījumu pārvaldes sabiedrība, kas Latvijā piedāvā modernus 2. un 3. pensiju līmeņa plānus. INDEXO ir straujāk augošais pensiju pārvaldītājs Latvijā pēc klientu skaita ar vairāk kā 129 tūkstošiem klientu un vairāk nekā vienu miljardu eiro pārvaldībā.
INDEXO 2017. gadā dibināja vairāk nekā 30 Latvijā pazīstami uzņēmēji un vadītāji ar mērķi cīnīties par labāku finanšu vidi Latvijā. INDEXO vīzija ir kļūt par finanšu pakalpojumu grupu, kas sniedz modernus un pielāgotus pakalpojumus, lai Latvijas iedzīvotāji paši spētu atbilstoši savām vajadzībām rūpēties par savu finanšu labklājību.  

Vairāk informācija pieejama www.indexo.lv.

 

Kontaktinformācija:
Ieva Bauma
IPAS “Indexo” Valdes locekle, mārketinga vadītāja
E-pasts: ieva.bauma@indexo.lv
Telefons:+ 371 28 636 789
www.indexo.lv

Pielikumi
01-Pilnvarojuma-veidlapa.pdf (31.68 kB)
02_Pieteiksanas-veidlapa-dalibai-sapulce.pdf (156.10 kB)
03_IPAS-Indexo-Lemumprojekti.pdf (45.24 kB)
04_IPAS-Indexo-Balsojuma-veidlapa.pdf (267.56 kB)
05_IPAS-Indexo-gada-parskats-2023-ar-zinojumu-esef-ar-auditora-atzinumu.zip (4268.55 kB)
06_IPAS-Indexo-konsolidetais-un-sabiedribas-2023-gada-parskats-ar-auditora-atzinumu.pdf (12403.63 kB)
07_IPAS-Indexo-Korporativas-parvaldes-zinojums-2023.pdf (2870.24 kB)
08_IPAS-Indexo-Padomes-ziņojums.pdf (170.44 kB)
09_IPAS-Indexo-Atalgojuma-zinojums-2023.pdf (1656.04 kB)
10_INDEXO-Grupas-Atalgojuma-politika.pdf (231.83 kB)
11_IPAS-Indexo-Statutu-grozijumi_Articles-of-Association-amendments.pdf (154.62 kB)
12_IPAS-Indexo-Statutu-jauna-redakcija_Articles-of-Association-new-edition.pdf (115.46 kB)
13_Valdes-zinojums-pirmtiesibu-atcelsana-akciju-cena.pdf (301.25 kB)
14_IPAS-Indexo-2022-gada-personala-opciju-programma.pdf (235.84 kB)
15_IPAS-Indexo-2021-gada-personala-opciju-programma.pdf (113.33 kB)