Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes - tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai.
Paziņojums par akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” ārkārtas akcionāru sapulces sasaukšanu
Emitents Latvijas gāze, AS (097900BGMO0000055872)
Veids 2.2. Iekšējā informācija
Valoda LV
Statuss Publicēts
Versija
Datums 2024-01-03 16:00:20
Versijas komentārs
Teksts

 

Akciju sabiedrība "Latvijas Gāze", reģistrācijas numurs: 40003000642, juridiskā adrese: Aristida Briāna iela 6, Rīga, LV-1001, Latvija (turpmāk – “Sabiedrība”), valde sasauc un paziņo, ka Sabiedrības ārkārtas akcionāru sapulce notiks 2024. gada 22. februārī plkst. 10:00 Vagonu ielā 20, Rīgā, Latvijā.

 

Darba kārtība:

1.        Par akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” statūtiem jaunā redakcijā un par centrālā vērtspapīru depozitārija, kurā iegrāmatot akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” akcijas, izvēli.

2.       Padomes vēlēšanas un atlīdzības noteikšana padomei.

3.       Revīzijas komitejas vēlēšanas un atlīdzības noteikšana revīzijas komitejai.

 

Sabiedrības valde nodrošinās iespēju akcionāriem balsot pirms sapulces un sapulcei pieslēgties attālināti, fiziski neierodoties uz sapulci.

 

Ieraksta datums akcionāru dalībai Sabiedrības ārkārtas akcionāru sapulcē ir 2024. gada 14. februāris. Tikai personas, kas ir akcionāri ieraksta datumā, ir tiesīgas ar tiem piederošo akciju skaitu ieraksta datumā piedalīties Sabiedrības ārkārtas akcionāru sapulcē 2024. gada 22. februārī, kā arī balsot rakstveidā pirms akcionāru sapulces.

 

Akcionāri var piedalīties akcionāru sapulcē (t. sk. aizpildīt un iesniegt balsojumu pirms sapulces) personiski vai ar savu pārstāvju vai pilnvarnieku starpniecību. Ja akcionāru pārstāv pilnvarnieks, balsojumam vai pieteikšanās veidlapai jāpievieno rakstiska pilnvara, bet likumiskajiem pārstāvjiem jāpievieno pārstāvību apliecinošs dokuments.

 

Pilnvarojuma veidlapa pieejama Sabiedrības interneta vietnē  www.lg.lv sadaļā "Akcionāru sapulces", Oficiālās obligātās informācijas centrālās glabāšanas sistēmas interneta mājaslapā csri.investinfo.lv un akciju sabiedrības “Nasdaq Riga” interneta mājaslapā www.nasdaqbaltic.com.

 

Balsošana pirms sapulces

Akcionāri ir aicināti izmantot tiesības balsot rakstveidā pirms akcionāru sapulces, nosūtot balsojumu, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, uz Sabiedrības e-pastu: investor.relations@lg.lv vai parakstītu papīra formā nosūtot uz Sabiedrības juridisko adresi: Aristida Briāna iela 6, Rīga, LV-1001, Latvija.

 

Balsošanai jāizmanto balsojuma veidlapa, kas būs pieejama Sabiedrības interneta vietnē  www.lg.lv sadaļā "Akcionāru sapulces", Oficiālās obligātās informācijas centrālās glabāšanas sistēmas interneta mājaslapā csri.investinfo.lv un akciju sabiedrības “Nasdaq Riga” interneta mājaslapā www.nasdaqbaltic.com. Šāds balsojums tiks ņemts vērā, ja tas tiks saņemts Sabiedrībā līdz 2024. gada 21. februārim (ieskaitot). Balsošanas veidlapa tiks publicēta kopā ar sapulces lēmumu projektiem.

 

Akcionāri, kuri balsojuši pirms sapulces, tiks uzskatīti par klātesošiem akcionāru sapulcē. Akcionārs, kurš balsojis pirms akcionāru sapulces, var lūgt Sabiedrību apstiprināt balsojuma saņemšanu. Sabiedrība nekavējoties pēc akcionāra balsojuma saņemšanas nosūtīs akcionāram apstiprinājumu.

 

Dalība un balsošana sapulcē

Akcionāru reģistrācija un identifikācija notiks sekojošā kārtībā:

  1. Akcionāram līdz gada 16. februāra plkst. 17:00 Sabiedrībai jānosūta ar drošu elektronisko parakstu parakstīta pieteikšanās veidlapa uz e-pastu: investor.relations@lg.lv vai, izmantojot pasta sūtījumu, papīra formā parakstīta pieteikšanās veidlapa uz Sabiedrības juridisko adresi Aristida Briāna iela 6, Rīga, LV-1001, Latvijā. Ja akcionārs sapulcē vēlas piedalīties attālināti, pieteikšanās veidlapai jāpievieno akcionāra (pilnvarnieka) personu apliecinoša dokumenta kopija kopā kontaktiem (tālrunis un e-pasts) akcionāra identifikācijai.
  2. Akcionāri, kuri būs pieteikušies dalībai sapulcei attālināti, norādītajā e-pastā līdz gada 22. februāra plkst. 9:00 saņems individuālu pieslēgšanās saiti sapulcei.
  3. Akcionāriem, kuri būs pieteikušies sapulces dalībai attālināti, izmantojot saņemto saiti, jāpievienojas sapulces reģistrācijai no plkst. 9:00 līdz plkst. 9:45 un jābūt gataviem, izmantojot video, uzrādīt personu apliecinošu dokumentu, lai veiktu akcionāru video identifikāciju.
  4. Sapulces video un audio straumēšanas norise un video identifikācijas process var tikt ierakstīts.
  5. Akcionāru, kuri būs pieteikušies dalībai sapulcei klātienē, reģistrācija dalībai notiks sapulces dienā 2024. gada 22. februārī no plkst. 9:00 līdz plkst. 9:45 akcionāru sapulces norises vietā. Akcionāriem vai to pārstāvjiem reģistrējoties, jāuzrāda pase vai cits personu apliecinošs dokuments.

Sabiedrības akcionāri, kuri pārstāv vismaz vienu divdesmitdaļu no sabiedrības pamatkapitāla, var pieprasīt valdei papildu jautājumu iekļaušanu sapulces darba kārtībā līdz 2024. gada 7. februārim (ieskaitot). Akcionāriem, kuri pārstāv vismaz vienu divdesmitdaļu no sabiedrības pamatkapitāla, ir tiesības līdz 2024. gada 15. februārim (ieskaitot) iesniegt lēmumu projektus par sapulces darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem. Ja akcionārs līdz 2024. gada 15 .februārim (ieskaitot) iesniegs valdei rakstveida pieprasījumu, valde ne vēlāk kā līdz 2024. gada 19.  februārim sniegs viņam visas pieprasītās ziņas par darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem. Visa augstākminētā korespondence ir jānosūta parakstīta ar drošu elektronisko parakstu uz e-pasta adresi investor.relations@lg.lv vai pa pastu uz Sabiedrības juridisko adresi Aristida Briāna iela 6, Rīga, LV-1001, Latvijā.

 

Aicinām akcionārus rakstiski izvirzīt padomes un revīzijas komitejas locekļu kandidātus, informējot par to Sabiedrības valdi līdz 2024. gada 1. februārim. Akcionārs vai akcionāru grupa ir tiesīgi izvirzīt kandidātus ievēlēšanai padomes locekļa un/vai revīzijas komiteja locekļa amatā ar tādu aprēķinu, lai, šā akcionāra vai akcionāru grupas pārstāvēto balsstiesīgo kapitālu dalot ar izvirzāmo kandidātu skaitu, katram no kandidātiem būtu ne mazāk par pieciem procentiem no akcionāru sapulcē pārstāvētā balsstiesīgā kapitāla.   Obligāti ir iesniedzamas arī izvirzīto padomes un/vai revīzijas komitejas locekļu rakstiskas piekrišanas. Piekrišanā padomes un/vai revīzijas locekļa kandidāts norāda iespējamos šķēršļus amata ieņemšanai saskaņā ar likuma un statūtu noteikumiem vai apliecina, ka viņam šādu šķēršļu nav. Prasības padomes locekļu kandidātiem ir noteiktas Komerclikuma 296.pantā, savukārt, revīzijas komitejas locekļu kandidātiem -  Finanšu instrumentu tirgus likuma 55.6 pantā. No jauna izvirzītiem kandidātiem, kuri nav ieņēmuši Sabiedrības padomes un revīzijas komitejas amatus līdz šim, aicinām iesniegt arī trīs iepriekšējo gadu profesionālās pieredzes īsu aprakstu.

 

Sabiedrības statūtu jaunās redakcijas projekts,  lēmumu projekti ir publicēti kopā ar šo paziņojumu, savukārt papildināti lēmumu projekti ar akcionāru izvirzītajiem padomes locekļu un revīzijas komitejas locekļu kandidātiem, un balsošanas veidlapas tiks publicētas līdz 2024.gada 8.februārim.

 

Informācija par akcionāru sapulci pieejama arī www.lg.lv sadaļā "Akcionāru sapulces", Oficiālās obligātās informācijas centrālās glabāšanas sistēmas interneta mājaslapā csri.investinfo.lv un akciju sabiedrības “Nasdaq Riga” interneta mājaslapā www.nasdaqbaltic.com. Sabiedrības kopējais akciju un kopējais balsstiesīgo akciju skaits ir 39 900 000.

 

Pielikumā:

  • Statūtu jaunās redakcijas projekts;
  • Akcionāru sapulces lēmumu projekti;
  • Pilnvarojuma veidlapa;
  • Pieteikšanās veidlapa.

 

Akciju sabiedrības "Latvijas Gāze" valde

 Rīgā, 2024. gada 3. janvārī

 

Par AS “Latvijas Gāze” 

AS “Latvijas Gāze” ir dibināta 1991. gadā un ir vienanoBaltijas enerģētikas nozares līderiem, kas nodrošina dabasgāzes vairumtirdzniecību un pārdošanu biznesa klientiem Latvijā, Igaunijā, Lietuvā un Somijā. Mājsaimniecību segmentā AS “Latvijas Gāze” ir lielākais un nozīmīgākais dabasgāzes tirgotājs Latvijā. Uzņēmuma akcijas tiek kotētas NASDAQ Riga biržā kopš 1999. gada 15. februāra, apliecinot augstos standartus attiecībā uz caurspīdīgu pārvaldību, atbildību un rūpēm pret saviem klientiem, investoriem un sabiedrību kopumā.

 

Papildus informācija:

Sandra Joksta; 67 374 369, investor.relations@lg.lv

 

Pielikumi
LEMUMU_PROJEKTI.docx.pdf (135.88 kB)
LG_STATUTI_PROJEKTS.docx.pdf (267.83 kB)
PIETEIKŠANĀS_VEIDLAPA_ATTALINATAI_DALIBAI.docx (16.73 kB)
PILNVAROJUMA_VEIDLAPA.docx (13.22 kB)