Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes - tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai.
Publicēti Latvenergo koncerna nerevidētie 2023. gada deviņu mēnešu rezultāti
Emitents Latvenergo, AS (213800DJRB539Q1EMW75)
Veids 2.2. Iekšējā informācija
Valoda LV
Statuss Publicēts
Versija
Datums 2023-11-30 09:24:31
Versijas komentārs
Teksts

Šodien, 30. novembrī, tiek publicēti Latvenergo koncerna nerevidētie starpperiodu saīsinātie konsolidētie finanšu pārskati par 2023. gada deviņiem mēnešiem.

Būtiskākā ietekme uz Latvenergo finanšu un darbības rezultātiem 2023. gada deviņos mēnešos joprojām saglabājas no 2023. gada pavasarī pieredzētā ražošanas pieauguma Daugavas HES. Daugavas HES izstrādāts pēdējo 20 gadu laikā lielākais elektroenerģijas apjoms deviņu mēnešu periodā. Lai arī vasaras mēnešos Daugavas pietece bija zemāka, tomēr Latvenergo koncerns ir stabili lielākais atjaunīgās enerģijas ražotājs Baltijas valstīs. 2023. gada deviņos mēnešos koncernā tika saražota 3 971 GWh elektroenerģijas, un tas ir par 46 % vairāk elektroenerģijas nekā attiecīgajā periodā pērn. 2023. gada deviņos mēnešos Latvenergo koncerna ieņēmumi ir 1 537,6 miljoni EUR, kas ir par 31 % vairāk nekā pērn, bet koncerna EBITDA pieaugusi divas reizes un sasniedz 455,3 miljonus EUR. 2023. gada deviņu mēnešu koncerna peļņa sasniedz 283,4 milj. EUR. Salīdzinājumam –  koncerna pusgada peļņa bija 222,5 milj. EUR.

2023. gada maijā AS "Latvenergo" valstij izmaksāja dividendēs 134,0 miljonus un pēc pārskata perioda vēl papildu dividendes 18,5 miljonu EUR apmērā. Savukārt par 2023. pārskata gadu AS "Latvenergo" maksājamo dividenžu paredzamais apjoms 2024. gadā – 64 % apmērā no pārskata gada peļņas, bet ne mazāk kā 199,3 miljoni EUR.

Latvenergo 2023. gada deviņos mēnešos strādājis ļoti sekmīgi, saglabājot augstu saražotās un pārdotās elektroenerģijas daudzumu, kā arī klientu skaita pieaugumu, un tādējādi esot lielākajam atjaunīgās elektroenerģijas ražotājam Baltijas valstīs.

"Šis ir gads, kad dabas un mūsu HES sniegtās iespējas Latvenergo koncernā esam izmantojuši vislabākajā veidā, gan ražojot elektroenerģiju, gan to pārdodot, un labie finanšu rādītāji ir likumsakarīgs mūsu kā vadošā enerģētikas uzņēmuma Baltijā darba rezultāts. Ar nopelnīto mēs dalāmies, finanšu līdzekļiem paliekot tepat, Latvijā, ar dividendēm atbalstot sabiedrību, nevis tām aizplūstot uz ārvalstīm. Lai vēl vairāk paplašinātu mūsu atjaunīgās enerģijas ražošanas jaudas, šajos deviņos mēnešos esam veikuši ieguldījumus jaunās jaudās, kā arī vēl vairāk palielinot HES ražošanas iespējas," rezultātus komentē Mārtiņš Čakste, AS "Latvenergo" valdes priekšsēdētājs.

Elektroenerģijas izstrādi Daugavas HES 2023. gada deviņos mēnešos ir ietekmējusi ūdens pietece – gada sākumā tā bija gandrīz divas reizes lielāka nekā pērn, jūnijā tā samazinājās atbilstoši gadalaikam, sarūkot arī elektroenerģijas izstrādes apjomam. Tomēr kopumā gada 9 mēnešos Daugavas HES saražotais apjoms ir par 35 % lielāks nekā attiecīgajā periodā pērn, sasniedzot 3 036 GWh. Daugavas HES šajā periodā izstrādāts pēdējo 20 gadu laikā lielākais elektroenerģijas apjoms. Elektroenerģijas izstrāde AS "Latvenergo" TEC sasniedza 920 GWh, kas ir divas reizes vairāk nekā attiecīgajā periodā pērn. Līdz ar to Latvenergo 2023. gada deviņos mēnešos izstrādāja 34 % no visa Baltijā saražotās elektroenerģijas apjoma. Kopā saražota 3 971 GWh elektroenerģijas, kas ir par 46 % vairāk nekā attiecīgajā periodā pērn.  

Augot elektroenerģijas ražošanai, augusi arī tās tirdzniecība Baltijā – 2023. gada 9 mēnešos ir pārdotas 6 557 GWh, kas ir par 23 % vairāk nekā attiecīgajā periodā pērn. Mazumtirdzniecībā pārdotais apjoms ir audzis par 15 % līdz 4 491 GWh, ko veicināja arī klientu skaita pieaugums ārpus Latvijas par 31 % līdz 212 tūkstošiem klientu Lietuvā un Igaunijā. Dabasgāzes tirdzniecības segmentā Latvenergo klientu skaits ir dubultojies, pārsniedzot 42 tūkstošus klientu.

Palielināta elektroenerģijas izstrāde Daugavas HES 2023. gadā, kā arī elektroenerģijas pārdošanas apjoma pieaugums ir pozitīvi ietekmējis koncerna finanšu radītājus 2023. gada deviņos mēnešos,  peļņai pieaugot līdz 283,4 milj. EUR. 2023. gada deviņos mēnešos Latvenergo koncerna ieņēmumi sasniedza 1 537,6 miljonus EUR, kas ir par 31 % vairāk nekā attiecīgajā periodā pērn. Latvenergo koncerna EBITDA pieaugusi divas reizes un ir 455,3 miljoni EUR.

Finanšu rādītājos arvien pieaug jauno biznesa virzienu ietekme. 2023. gada 9 mēnešos noslēgto saules paneļu un saules parku daļu pārdošanas līgumu skaits pārsniedz 1 300. Kopējā Latvenergo koncerna mazumtirdzniecības klientiem uzstādītā saules paneļu jauda septembra beigās sasniedz 70 MW, līdz ar to Latvenergo ir viens no vadošajiem šī pakalpojuma sniedzējiem Baltijā. Elektrum Drive elektroauto uzlādes tīkls septembra beigās sasniedza 290 pieslēgvietu, kurās veiktas vairāk nekā 34,8 tūkstoši uzlādes 735 MWh apmērā, sniedzot 450 tonnu CO2 izmešu ietaupījumu.

Kopējais Latvenergo koncerna investīciju apjoms 2023. gada 9 mēnešos ir 135,4 miljoni EUR, kas ir par 58 % jeb 50,0 miljoniem EUR vairāk nekā attiecīgajā periodā pērn, un lielāko pieaugumu radīja ieguldījumi saules elektrostaciju attīstības projektos. Kopumā Baltijā projektēšanas vai celtniecības stadijā ir 15 saules parki ar kopējo jaudu vairāk nekā 300 MW, kuru pakāpeniska nodošana ekspluatācijā sagaidāma 2023. – 2025. gadā. 

2023. gada maijā AS "Latvenergo" valstij izmaksājusi dividendēs 134,0 miljonus EUR no AS "Latvenergo" 2022. gada peļņas, kā arī nomaksājot uzņēmumu ienākuma nodokli 26,5 miljonus EUR. Savukārt 18. oktobrī AS "Latvenergo" ārkārtas akcionāru sapulcē tika pieņemts lēmums izmaksāt valstij papildu dividendes 18,5 miljonu EUR apmērā no nesadalītās 2022. pārskata gada peļņas. Izmaksātās papildu dividendes tiks novirzītas energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājumam. 

Pēc pārskata perioda beigām, 2023. gada 28. novembrī, lai īstenotu valstij stratēģiski nozīmīgu vēja parku izbūvi, AS "Latvenergo" un AS "Latvijas valsts meži" (LVM) kopuzņēmumam SIA "Latvijas vēja parki" Latvijas Republikas Ministru kabinets ir piešķīris tiesības iegūt apbūves tiesības noteiktās Latvijas valsts mežu teritorijās. Lai īstenotu vēja elektrostacijas ar kopējo jaudu vismaz 800 MW, tās kopā ar saistīto infrastruktūru tiks projektētas, izbūvētas un ekspluatētas uz valsts īpašumā esošām zemēm, kuru apsaimniekošanu veic LVM. 

Latvenergo koncerna nerevidētie starpperiodu saīsinātie finanšu pārskati par 2023. gadu tiks publicēti 2024. gada 29. februārī. Latvenergo koncerna nerevidētie starpperiodu saīsinātie finanšu pārskati par 2023. gada deviņiem mēnešiem pieejami www.latvenergo.lv sadaļā Investoriem/Pārskati.

    

LATVENERGO KONCERNA GALVENIE RĀDĪTĀJI

Darbības rādītāji

    9 mēn. 2023 9 mēn. 2022
Pārdotā elektroenerģija GWh   4 491 3 892
Mazumtirdzniecība* GWh   2 066 1 460
Vairumtirdzniecība** GWh   42 21
Pārdotā dabasgāze GWh   921 719
Mazumtirdzniecība GWh   567 609
Vairumtirdzniecība GWh   354 110
Elektroenerģijas izstrāde GWh   3 971 2 729
Siltumenerģijas izstrāde GWh   1 000 1 147
Darbinieku skaits uz pārskata perioda beigām     3 486 3 236
Moody's kredītreitings     Baa2 (stabils)  Baa2 (stabils)

* Iekļaujot saimniecisko patēriņu
** tai skaitā OI ietvaros iepirktās enerģijas pārdošana Nord Pool

    

Finanšu rādītāji*

                                                                                                                                                                milj. EUR

    9 mēn. 2023 9 mēn. 2022
Ieņēmumi   1 537,6 1 174,6
EBITDA   455,3 226,1
Peļņa   283,4 104,3
Aktīvi   4 132,2 4 040,9
Pašu kapitāls   2 904,7 2 367,3
Neto aizņēmumi   421,3 917,8
Koriģēts FFO   385,3 201,3
Kapitālieguldījumi   135,4 85,4

*Informācija par Latvenergo koncerna izmantotajiem finanšu rādītajiem un koeficientiem pieejama Latvenergo koncerna konsolidētā un AS "Latvenergo" nerevidētā starpperiodu saīsinātā finanšu pārskata par 9 mēnešu periodu, kas beidzas 2023. gada 30. septembrī sadaļā "Formulas".

 

Finanšu koeficienti*

    9 mēn. 2023 9 mēn. 2022
Pašu kapitāla atdeve (ROE)   13,8 % 6,8 %
Koriģēts FFO / neto aizņēmumi   84,0 % 37,0 %
Neto aizņēmumi / EBITDA   1,1 2,7
EBITDA rentabilitāte   27 % 19 %
Aktīvu atdeve (ROA)   8,9 % 4,1 %
Neto aizņēmumi / pašu kapitāls   15 % 39 %

*Informācija par Latvenergo koncerna izmantotajiem finanšu rādītajiem un koeficientiem pieejama Latvenergo koncerna konsolidētā un AS "Latvenergo" nerevidētā starpperiodu saīsinātā finanšu pārskata par 9 mēnešu periodu, kas beidzas 2023. gada 30. septembrī sadaļā "Formulas".

     

Konsolidētais peļņas vai zaudējumu aprēķins*

                                                                                                                                                                    EUR'000

  01/01-30/09/2023 01/01-30/09/2022
     
Ieņēmumi 1 537 552 1 174 584
Pārējie ieņēmumi 30 025 26 253
Izejvielas un materiāli (952 600) (841 055)
Personāla izmaksas (107 893) (89 368)
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas (51 738) (44 287)
EBITDA 455 346 226 127
Nemateriālo ieguldījumu, pamatlīdzekļu un tiesību lietot aktīvus amortizācija, nolietojums un vērtības samazinājums (130 534) (115 733)
Saimnieciskās darbības peļņa 324 812 110 394
Finanšu ieņēmumi 5 710 1 090
Finanšu izmaksas (18 850) (6 914)
Peļņa pirms nodokļa 311 672 104 570
Uzņēmumu ienākuma nodoklis (28 279) (311)
Pārskata perioda peļņa 283 393 104 259
     
Peļņa attiecināma uz:    
  – mātessabiedrības akcionāru 283 120 105 105
  – nekontrolējošo līdzdalību 273 (846)

*Konsolidētie nerevidētie starpperiodu saīsinātie finanšu pārskati par 9 mēnešu periodu, kas beidzas 2023. gada 30. septembrī, kas sagatavoti atbilstoši Eiropas Savienībā apstiprinātajiem Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem 

    

Konsolidētais pārskats par finanšu stāvokli*

                                                                                                                                                                   EUR'000 

    30/09/2023 31/12/2022
       
AKTĪVI        
Ilgtermiņa aktīvi        
Nemateriālie ieguldījumi     57 858 51 789
Pamatlīdzekļi     3 313 473 3 005 370
Tiesības lietot aktīvus     9 790 10 526
Ieguldījuma īpašumi     1 781 2 297
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi     40 40
Citi ilgtermiņa debitori     483  482
Atvasinātie finanšu instrumenti     6 930 8 131
Ilgtermiņa aktīvi kopā     3 390 355 3 078 635
Apgrozāmie līdzekļi        
Krājumi     245 660 295 638
Īstermiņa nemateriālie ieguldījumi     17 186 31 664
Parādi no līgumiem ar klientiem     182 631 314 109
Citi īstermiņa debitori     38 975 17 521
Nākamo periodu izmaksas     1 946 2 408
Atvasinātie finanšu instrumenti     2 239 2 598
Nauda un naudas ekvivalenti     253 163 112 757
Apgrozāmie līdzekļi kopā     741 800 776 695
AKTĪVU KOPSUMMA     4 132 155 3 855 330
PASĪVI        
Pašu kapitāls        
Akciju kapitāls     790 368 790 368
Rezerves     1 676 440 1 282 683
Nesadalītā peļņa     430 925 276 242
Mātessabiedrības akcionāra kapitāla līdzdalības daļa     2 897 733 2 349 293
Nekontrolējošā līdzdalība     6 948 7 126
Pašu kapitāls kopā     2 904 681 2 356 419
Kreditori        
Ilgtermiņa kreditori        
Aizņēmumi     569 701 574 754
Nomas saistības     7 814 8 648
Atliktā uzņēmumu ienākuma nodokļa saistības     1 618 667
Uzkrājumi     16 441 15 566
Nākamo periodu ieņēmumi no līgumiem ar klientiem     134 046 133 116
Pārējie nākamo periodu ieņēmumi     103 528 121 180
Pārējie ilgtermiņa kreditori     93 265
Ilgtermiņa kreditori kopā     833 241 854 196
Īstermiņa kreditori        
Aizņēmumi     104 744 301 164
Nomas saistības     2 150 2 027
Parādi piegādātājiem un pārējiem kreditoriem     228 579 165 274
Nākamo periodu ieņēmumi no līgumiem ar klientiem     20 444 29 330
Pārējie nākamo periodu ieņēmumi     24 901 24 901
Atvasinātie finanšu instrumenti     13 415 122 019
Īstermiņa kreditori kopā     394 233 644 715
Kreditori kopā     1 227 474 1 498 911
PASĪVU KOPSUMMA     4 132 155 3 855 330

*Konsolidētie nerevidētie starpperiodu saīsinātie finanšu pārskati par 9 mēnešu periodu, kas beidzas 2023. gada 30. septembrī, kas sagatavoti atbilstoši Eiropas Savienībā apstiprinātajiem Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem

 

Papildu informācija:
Jānis Irbe
Finanšu un kredītu vadības direktors
Tālrunis: +371 29 453 897
E-pasts: investor.relations@latvenergo.lv

www.latvenergo.lv

 

Par Latvenergo

Latvenergo koncerns ir viens no lielākajiem enerģijas tirgotājiem Baltijā, kas nodarbojas ar elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošanu un tirdzniecību, dabasgāzes tirdzniecību un elektroenerģijas sadales pakalpojuma nodrošināšanu. AS "Latvenergo" vairākus gadus ir atzīta par Latvijas vērtīgāko uzņēmumu. Starptautiskā kredītreitingu aģentūra Moody's AS "Latvenergo" ir novērtējusi ar investīciju pakāpes kredītreitingu Baa2/stabils.

Latvenergo koncernā ietilpst mātessabiedrība AS "Latvenergo" (elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošana un tirdzniecība, dabasgāzes tirdzniecība) un meitassabiedrības - AS "Sadales tīkls" (elektroenerģijas sadale), Elektrum Eesti, OÜ (elektroenerģijas un dabasgāzes tirdzniecība Igaunijā), Elektrum Lietuva, UAB (elektroenerģijas un dabazgāzes tirdzniecība Lietuvā), AS "Enerģijas publiskais tirgotājs" (elektroenerģijas obligātā iepirkuma administrēšana), SIA "Liepājas enerģija" (siltumenerģijas ražošana un tirdzniecība Liepājā, elektroenerģijas ražošana) un SIA "Latvijas vēja parki" (vēja parku attīstība Latvijā). Visas AS "Latvenergo" akcijas pieder valstij, un to turētāja ir Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija.

Pielikumi
01_Latvenergo_Interim_2023_9M_LAT.pdf (1678.91 kB)
02_Latvenergo_Interim_2022_9M_prezentacija_LAT.pdf (510.87 kB)