Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes - tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai.
IPAS “Indexo” 2023. gada 23. novembra ārkārtas akcionāru sapulces lēmumi 
Emitents Indexo, IPAS (875500AT8JI5HU41AY20)
Veids 2.2. Iekšējā informācija
Valoda LV
Statuss Publicēts
Versija
Datums 2023-11-23 16:35:37
Versijas komentārs
Teksts

Papildus kapitāla piesaiste. Vispārīgi lēmumi saistībā ar sekundārās emisijas veikšanu:  

1. Valdes pamatojums (ziņojums) par INDEXO Bankas izveides procesu, pamatkapitāla palielināšanu, sabiedrības akcionāru pirmtiesību atcelšanas nepieciešamību un jaunās emisijas akciju pārdošanas cenu. 

Pieņemt zināšanai valdes pamatojumu (atzinumu) par INDEXO Bankas izveides procesu, pamatkapitāla palielināšanu, sabiedrības akcionāru pirmtiesību atcelšanas nepieciešamību un jaunās emisijas akciju pārdošanas cenu. 

Par darba kārtības jautājumu nebalso. 

2. Sabiedrības jauno emitēto akciju sekundārās emisijas veikšanas apstiprināšana, akciju iegrāmatošana Nasdaq CSD SE (centrālajā vērtspapīru depozitārijā) sistēmā un akciju iekļaušana AS “Nasdaq Riga” Baltijas Regulētajā tirgū. 

1) Apstiprināt apjomā līdz  1 150 000 (viens miljons simtu piecdesmit tūkstoši) Sabiedrības jauno emitējamo dematerializēto akciju sekundārās emisijas veikšanu. 

2) Apstiprināt apjomā līdz 1 150 000 (viens miljons simtu piecdesmit tūkstoši) Sabiedrības jauno emitējamo dematerializēto akciju iegrāmatošanu Nasdaq CSD SE (centrālajā vērtspapīru depozitārijā), to iekļaušanu un tirdzniecības uzsākšanu akciju sabiedrības “Nasdaq Riga” Baltijas regulētajā tirgū (Baltijas oficiālajā sarakstā). 

3) Pilnvarot Sabiedrības valdi pieņemt lēmumu noteikt Sabiedrības jauno emitējamo dematerializēto akciju skaitu 1. un 2. apakšpunktā norādītajās robežās. 

Balsošanas rezultāti: lēmumi ir pieņemti ar nepieciešamo balsu vairākumu. 

Korporatīvie lēmumi saistībā ar sekundāro emisiju: 

3. Sabiedrības pamatkapitāla palielināšana. 

1) Palielināt Sabiedrības pamatkapitālu par summu līdz 1 150 000 EUR (viens miljons simtu piecdesmit tūkstoši euro), emitējot apjomā līdz 1 150 000 (viens miljons simtu piecdesmit tūkstoši) jaunas dematerializētās akcijas ar vienas jaunās emisijas akcijas pārdošanas cenu robežās no 11 EUR (vienpadsmit euro) līdz 15 (piecpadsmit euro), ieskaitot akcijas nominālvērtību 1 EUR (viens euro) apmērā un akciju emisijas uzcenojumu robežās no 10 EUR (desmit euro) līdz 14 (četrpadsmit euro).

2) Uzdot Sabiedrības valdei noteikt vienas jaunās emisijas dematerializētās akcijas pārdošanas cenu minētajās robežās no 11 EUR (vienpadsmit euro) līdz 15 (piecpadsmit euro).

3) Uzdot Sabiedrības valdei iesniegt visus nepieciešamos dokumentus izmaiņu reģistrācijas veikšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā un veikt citas nepieciešamās darbības pieņemtā lēmuma izpildei. 

Balsošanas rezultāti: lēmumi ir pieņemti ar nepieciešamo balsu vairākumu. 


4. Sabiedrības akcionāru pirmtiesību atcelšana. 

Atcelt Sabiedrības akcionāru pirmtiesības uz Sabiedrības jaunās emisijas akcijām. 

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.
 

5. Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanas noteikumu apstiprināšana. 

1) Apstiprināt Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanās noteikumus. 

2) Piešķirt Sabiedrības valdei tiesības formāli precizēt, apstiprināt, parakstīt Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanas noteikumos norādīto informāciju par Sabiedrības emitējamo akciju skaitu un pamatkapitālu atbilstoši faktiskajam stāvoklim, nemainot informāciju pēc būtības, kā arī pamatojoties uz valdei doto pilnvarojumu noteikt jauno emitējamo akciju skaitu, cenu un jautājumus, kas saistīti ar pamatkapitāla palielināšanu, 2. un 3. darba kārtības jautājumos apstiprinātajās robežās. 

3) Uzdot Sabiedrības valdei iesniegt visus nepieciešamos dokumentus Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanas noteikumu reģistrācijas veikšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā un veikt citas nepieciešamās darbības pieņemtā lēmuma izpildei. 

Balsošanas rezultāti: lēmumi ir pieņemti ar nepieciešamo balsu vairākumu. 

6. Statūtu grozījumu un Statūtu jaunās redakcijas apstiprināšana. 

1) Apstiprināt Sabiedrības Statūtu grozījumus.

2) Apstiprināt Sabiedrības Statūtu jauno redakciju.

3) Noteikt Sabiedrības valdi par atbildīgo visu nepieciešamo dokumentu iesniegšanai, kas nepieciešami, lai reģistrētu Sabiedrības Statūtu grozījumus un Sabiedrības Statūtu jauno redakciju Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā, un veikt citas nepieciešamās darbības pieņemto lēmumu izpildei. 

4) Piešķirt valdei tiesības formāli precizēt, apstiprināt, parakstīt Statūtu grozījumos un Statūtu jaunajā redakcijā norādīto informāciju par Sabiedrības pamatkapitālu atbilstoši faktiskajam stāvoklim, nemainot informāciju pēc būtības, kā arī pamatojoties uz valdei doto pilnvarojumu noteikt jauno emitējamo akciju skaitu 2.  darba kārtības jautājumā apstiprinātajās robežās. 

Balsošanas rezultāti: lēmumi ir pieņemti ar nepieciešamo balsu vairākumu. 

7. Sabiedrības valdes pilnvarošana par organizatoriskajiem jautājumiem saistībā ar Sabiedrības sekundāro emisiju. 

1) Pilnvarot Sabiedrības valdi veikt visas nepieciešamās darbības Sabiedrības akciju iegrāmatošanai Nasdaq CSD SE vērtspapīru norēķinu sistēmā un iekļaušanai akciju sabiedrības “Nasdaq Riga” Baltijas Regulētajā tirgū (Baltijas oficiālajā sarakstā), sekundārā akciju publiskā piedāvājuma izteikšanai, universālā reģistrācijas dokumenta, vērtspapīru apraksta un kopsavilkuma reģistrēšanai (apstiprināšanai) Latvijas Bankā. 

2) Pilnvarot Sabiedrības valdi parakstīt Sabiedrības universālo reģistrācijas dokumentu, vērtspapīru aprakstu un kopsavilkumu, kā arī pēc nepieciešamības izdarīt un apstiprināt universālajā reģistrācijas dokumentā, vērtspapīru aprakstā, kā arī kopsavilkumā korekcijas, izmaiņas un papildinājumus. 

3) Pilnvarot Sabiedrības valdi parakstīt vienošanās vai citus dokumentus, kas saistīti ar Sabiedrības sekundārās emisijas akciju iegrāmatošanu Nasdaq CSD SE vērtspapīru norēķinu sistēmā un iekļaušanu akciju sabiedrības “Nasdaq Riga” Baltijas Regulētajā tirgū (Baltijas oficiālajā sarakstā), un iesniegt tos akciju sabiedrībai “Nasdaq Riga”, Nasdaq CSD SE (depozitārijs), kā arī pārstāvēt Sabiedrību Latvijas Bankā, akciju sabiedrībā AS “Nasdaq Riga” un Nasdaq CSD SE un arī citās organizācijās un/vai to struktūrvienībās. 

Balsošanas rezultāti: lēmumi ir pieņemti ar nepieciešamo balsu vairākumu. 

8. Sabiedrības 2023. gada 30. marta akcionāru sapulces vispārīgo un korporatīvo lēmumu saistībā ar Sabiedrības akciju sekundāro emisiju atcelšana (akcionāru sapulces protokola Nr. 1-2023 darba kārtības 11.-17. jautājumi). 

Apstiprināt Sabiedrības 2023. gada 30. marta akcionāru sapulces vispārīgo un korporatīvo lēmumu saistībā ar Sabiedrības akciju sekundāro emisiju (akcionāru sapulces protokola Nr.1-2023 darba kārtības 11.-17. jautājumi) atcelšanu. 

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu. 

 

IPAS “Indexo” valde 

Rīga, 2023. gada 23. novembrī 

 

Par INDEXO 

INDEXO ir Latvijas Bankas licencēta ieguldījumu pārvaldes sabiedrība, kas Latvijā piedāvā modernus 2. un 3. pensiju līmeņa plānus. INDEXO ir straujāk augošais pensiju pārvaldītājs Baltijā pēc klientu skaita ar vairāk kā 124 tūkstošiem klientu un vairāk kā 850 miljoniem eiro pārvaldībā.  

INDEXO 2017. gadā dibināja vairāk nekā 30 Latvijā pazīstami uzņēmēji un vadītāji ar mērķi cīnīties par labāku finanšu vidi Latvijā. INDEXO vīzija ir kļūt par finanšu pakalpojumu grupu, kas sniedz modernus un pielāgotus pakalpojumus, lai Latvijas iedzīvotāji paši spētu atbilstoši savām vajadzībām rūpēties par savu finanšu labklājību.   

Vairāk informācija pieejama www.indexo.lv.  


Kontaktinformācija:
Ieva Bauma
 IPAS “Indexo” 
Valdes locekle, mārketinga vadītāja 
E-pasts: ieva.bauma@indexo.lv
Telefons: + 371 28 636 789 

 

Pielikumi