Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes - tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai.
Informācija par darbinieku akciju opciju programmu
Emitents DelfinGroup, AS (iepriekšējais nosaukums - ExpressCredit, SIA) (2138002PKHUJIMVMYB13)
Veids 3.1. Papildu regulētā informācija, kas ir jāatklāj saskaņā ar dalībvalsts tiesību aktiem
Valoda LV
Statuss Publicēts
Versija
Datums 2023-09-08 16:43:07
Versijas komentārs
Teksts

Kā ziņots iepriekš 2021. gada 9. septembra akcionāru sapulcē tika apstiprināti DelfinGroup personāla opciju noteikumi, savukārt grozījumi opciju programmā tika apstiprināti 2022 gada 28. marta ārkārtas akcionāru sapulcē.

Sabiedrības personāla opciju izlaišanas mērķis ir atlīdzināt Sabiedrības darbiniekiem, valdes un padomes locekļiem par veiksmīgiem darba rezultātiem, būtisku ieguldījumu Sabiedrībā un lojalitāti Sabiedrībai, motivēt Sabiedrības darbiniekus, Sabiedrības valdes un padomes locekļus rūpēties par Sabiedrības darbības attīstību ilgtermiņā, kā arī palielināt Sabiedrības darbinieku, Sabiedrības valdes un padomes locekļu ieinteresētību Sabiedrības efektīvā pārvaldīšanā.

Darbinieku opciju programmas galvenie, bet ne tikai, noteikumi ir sekojoši.

1. Sabiedrība izlaiž 450 000 personāla opcijas.

2. Visu personāla opciju segšanai paredzētas 450 000 vienas kategorijas dematerializētas uzrādītāja akcijas ar katras akcijas nominālvērtību EUR 0.10, kas nepārsniedz 10% no Sabiedrības apmaksātā pamatkapitāla brīdī, kad pieņemts valdes/padomes lēmums par personāla opciju piešķiršanu.

3. Katra personāla opcijas konversijas rezultātā iegūtā Sabiedrības jaunās emisijas akcija piešķir akcionāram tādas pašas tiesības kā esošās Sabiedrības akcijas, t.i. vienādas tiesības uz dividendes saņemšanu, likvidācijas kvotas saņemšanu un balsstiesībām Sabiedrībā.

4. Tiesības saņemt personāla opcijas ir tiem Sabiedrības darbiniekiem, kuri atbilst šādiem nosacījumiem:

  • darbinieks ir spēkā esošās darba tiesiskās attiecībās ar Sabiedrību;
  • darbinieks ir bijis darba attiecībās (t.sk. kā Sabiedrības valdes vai padomes loceklis, ja piemērojams) ar Sabiedrību vismaz 3 kalendāros mēnešus pirms opciju piešķiršanas;
  • darbinieks ir sasniedzis tam darba līgumā, ikgadējā vērtēšanas sistēmā, Sabiedrības atlīdzības politikā un valdes vai padomes lēmumos noteiktos personīgos vai Sabiedrības kopīgos biznesa mērķus.

5. Tiesības saņemt personāla opcijas ir tiem Sabiedrības valdes locekļiem un padomes locekļiem, kuri atbilst šādiem nosacījumiem:

  • Valdes loceklis ir bijis Sabiedrības valdes vai padomes locekļa amatā vismaz 3 pēdējos kalendāros mēnešus;
  • valdes vai padomes loceklis ir sasniedzis tam padomes noteiktos individuālos mērķus un valdes/padomes loceklis ir veicinājis Sabiedrības kopīgo biznesa mērķu sasniegšanu.

6. Viena piešķirtā personāla opcija Opciju turētājam dod tiesības iegūt vienu Sabiedrības uzrādītāja akciju dematerializētā formā.

7. Opciju turētāji, izlietojot savas personāla opcijas, ir tiesīgi iegūt Sabiedrības jaunās emisijas akcijas par maksu. Vienas Sabiedrības jaunās emisijas uzrādītāja akcijas cena ir EUR 0.10 (10 centi).

8. Personāla opcijas, četru gadu laikā, pēc amata kategorijas piešķiramas sekojošā apmērā:

  • līdz 5 000 opcijām padomes loceklim;
  • līdz 50 000 opcijām valdes loceklim;
  • līdz 20 000 opcijām darbiniekam.

Personāla opciju izlietošanas kārtība un termiņš.

1. Personāla opciju turēšanas minimālais termiņš no to piešķiršanas brīža līdz dienai, kad Opciju turētājs ir tiesīgs uzsākt opciju tiesību izlietošanu, ir 12 mēneši (“Turēšanas periods”).

2. Pēc tam, kad ir beidzies Turēšanas periods, Opciju turētājs ir tiesīgs iegūt Sabiedrības jaunās emisijas akcijas, iesniedzot par to pieteikumu Sabiedrībai (“Pieteikums akciju iegūšanai”) saskaņā ar noteikumiem par Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanu ar nosacījumu.

3. Opciju turētājs ir tiesīgs izlietot tam piešķirto personāla opciju sākot ar nākamo dienu, pēc Turēšanas perioda līdz brīdim, kad iestājas Paziņojumā Opciju turētājam noteiktais Izlietošanas perioda termiņš. Personāla opcijas, kas nav izlietotas līdz Izlietošanas perioda beigām, tiek anulētas, valdei par to veicot attiecīgu ierakstu Sabiedrības personāla opciju reģistrā.

4. Sabiedrības valde pieņem lēmumu emitēt akcijas (palielināt pamatkapitālu) 10 dienu laikā pēc tam, kad ir saņemts Opciju turētāja Pieteikums akciju iegūšanai.

5. Sabiedrības padome mēneša laikā pēc tam, kad valde pieņēmusi lēmumu par Sabiedrības jauno akciju emisiju, izdara grozījumus Sabiedrības statūtos, precizējot pamatkapitāla lielumu. Valde sagatavo un paraksta pilnu statūtu tekstu jaunajā redakcijā.

6. Visas tiesības (tajā skaitā balsstiesības), kuras pienākas akcionāram kā Sabiedrības jaunās emisijas akciju ieguvējam (tajā skaitā tiesības saņemt dividendes), tiek iegūtas ar brīdi, kad (i) pamatkapitāla palielināšana ir reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercreģistrā atbilstoši Komerclikuma 261.1 panta divpadsmitās daļas noteikumiem un (ii) Opciju turētājs ir veicis samaksu par jaunajām akcijām.

Jauno akciju apmaksas kārtība un termiņš, Sabiedrības rezervju veidošana.

1. Opcijas turētājs jaunās emisijas akcijas var iegūt par maksu, maksājot EUR 0.10 par katru jauno akciju.

2. Opciju turētājs apmaksā jaunās emisijas akcijas naudā, veicot bankas pārskaitījumu uz Sabiedrības norēķinu kontu.

3. Apmaksa par jaunajām emisijas akcijām veicama vienlaicīgi ar parakstīšanos uz jaunajām akcijām, iesniedzot Sabiedrībai pieteikumu akciju iegūšanai.

 

Pieraksties DelfinGroup jaunumiem šeit.

Par DelfinGroup

DelfinGroup ir licencēts Latvijas fintech uzņēmums, kas dibināts 2009. gadā un strādā ar zīmoliem Banknote un VIZIA. Uzņēmums strādā ar peļņu katru gadu kopš 2010. gada. DelfinGroup pastāvīgi attīsta un piedāvā patēriņa aizdevumus, aizdevumus senioriem, nomaksas pakalpojumus, lombarda aizdevumus un lietotu, mazlietotu un jaunu preču tirdzniecību vairāk nekā 90 filiālēs visā Latvijā, kā arī tiešsaistē. DelfinGroup kopš 2014. gada ir pazīstams Nasdaq Riga biržā kā obligāciju emitents un kopš 2021. gada kā akciju emitents Baltijas Oficiālajā sarakstā. Uzņēmums veic regulāru ikceturkšņa dividenžu izmaksu. DelfinGroup ilgtspējas pamatā ir fokuss uz korporatīvo pārvaldību, fintech inovācijām, atbildīgu aizdevumu izsniegšanu, finanšu iekļaušanu un aprites ekonomikas veicināšanu.   

         Papildu informācija:
         Aldis Umblejs,
         AS DelfinGroup finanšu direktors
         Tālr.: +371 26189988
         E-pasts: IR@delfingroup.lv

Pielikumi