Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes - tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai.
Siguldas CMAS, AS, revidēts gada pārskats par 2022. gadu
Emitents Siguldas ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija, AS (48510000ZQJJELMSZC35)
Veids 1.1 Gada finanšu pārskati un revīzijas ziņojumi
Valoda LV
Statuss Publicēts
Versija
Datums 2023-03-20 16:11:23
Versijas komentārs
Teksts

Sabiedrības neto apgrozījums 2022. gadā bija 1,6 milj. eiro, kas ir par 168 tūkst. eiro jeb 12,1 % vairāk nekā 2021.gadā.

Pamata nodarbošanās ieņēmumu proporcionalitāte, salīdzinot ar 2021.gadu, nav būtiski mainījusies − ieņēmumi no vaislas buļļu spermas pārdošanas veidoja 57,1 % no neto apgrozījuma, bet piena analizēšanas un pārraudzības datu apstrādes pakalpojumi kopā sastādīja 29,7 % no neto apgrozījuma.

2022.gads noslēdzās ar peļņu 143 tūkst. eiro apmērā. Salīdzinot ar 2021.gadu, pārskata gada peļņa pirms nodokļiem ir palielinājusies par 48 tūkst. eiro, ko galvenokārt radīja neto apgrozījuma pieaugums, kā arī ieguldījuma īpašuma novērtējums.

Covid-19 uzliesmojums un Krievijas iebrukums Ukrainā būtiski neietekmēja Sabiedrības saimniecisko darbību, finansiālo situāciju un ekonomiskos rādītājus.

PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS

 

2022

EUR

2021

EUR

Neto apgrozījums:

1 557 952

1 389 544

a) no lauksaimnieciskās darbības

1 557 952

1 389 544

Gatavās produkcijas un nepabeigto ražojumu krājumu izmaiņas

(14 791)

(4 348)

Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi

106 349

61 177

Materiālu izmaksas:

(805 569)

(672 269)

a) izejvielu un palīgmateriālu izmaksas

(681 454)

(557 973)

b) pārējās ārējās izmaksas

(124 115)

(114 296)

Personāla izmaksas:

(521 659)

(493 561)

a) atlīdzība par darbu

(412 339)

(393 590)

b) valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

(97 806)

(88 900)

c) pārējās sociālās nodrošināšanas izmaksas

(11 514)

(11 071)

Vērtības samazinājuma korekcijas:

(92 209)

(106 749)

a) pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas

(45 561)

(57 495)

b) apgrozāmo līdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas, ja tās pārsniedz tādas vērtības norakstījumu summas, kuras sabiedrība uzskata par parastām

(46 648)

(49 254)

Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas

(81 633)

(73 148)

Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa

148 440

100 646

Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu

5 040

3 850

Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas

143 400

96 796

Pārskata gada peļņa vai zaudējumi

143 400

96 796

Peļņa uz 1 akciju (EPS)

0,339

0,229

AS „Siguldas ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija” ir viens no lielākajiem augstvērtīgas vaislas buļļu spermas ražotājiem un piegādātājiem Latvijā. Otra lielākā Sabiedrības pamatdarbības nozare ir piena analīžu veikšana. Sabiedrība veic arī citus ar ciltsdarbu saistītus pakalpojumus – konsultācijas liellopu selekcijas, ēdināšanas un turēšanas jautājumos, govju eksterjera vērtēšanu, govju mākslīgo apsēklošanu, pārraudzības datu pirmapstrādi.

 

Valda Mālniece

Valdes locekle, Finanšu un grāmatvedības daļas vadītāja

Tālrunis: 67972040

E-pasts: valda.malniece@sigmas.lv

Pielikumi
Siguldas_CMAS_2022_gada_parskats.xhtml (5310.39 kB)
Revidentu_zinojums_LV_SNS_SiguldasCMAS_2022.pdf (893.51 kB)
Siguldas_CMAS_2022_gada_parskats.pdf (462.34 kB)
Siguldas_CMAS_Korporativas_parvaldibas_zinojums_2022.pdf (289.00 kB)
Siguldas_CMAS_atalgojuma_zinojums_2022.pdf (302.80 kB)