Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes - tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai.
Par tiesiskās aizsardzības procesa īstenošanu
Emitents Rīgas kuģu būvētava, AS (48510000DWP0BMQCTM64)
Veids 2.2. Iekšējā informācija
Valoda LV
Statuss Publicēts
Versija
Datums 2022-11-27 15:07:31
Versijas komentārs
Teksts

Kā jau tika ziņots iepriekš, 2019.gada 16.augustā Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa nosprieda (a) apmierināt AS „Rīgas kuģu būvētava” (Sabiedrība) tiesiskās aizsardzības procesa pieteikumu; (b) īstenot Sabiedrības tiesiskās aizsardzības procesu (Process); (c) apstiprināt Sabiedrības tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plānu (Plāns); un (d) noteikt Sabiedrības tiesiskās aizsardzības procesa īstenošanas termiņu 2 (divus) gadus, termiņu skaitot no 2019.gada 16.augusta.

Ar Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas 2020.gada 15.maija lēmumu civillietā Nr.C30516819 tika apstiprināti Plāna grozījumi (2020.gada 6.aprīļa redakcijā), nosakot Procesa īstenošanas termiņu 4 (četri) gadi, termiņu skaitot no 2019.gada 16.augusta, ar Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas 2021.gada 25.janvāra lēmumu civillietā Nr.C30516819 tika apstiprināti Plāna grozījumi (2020.gada 23.decembra redakcijā), nosakot Procesa īstenošanas termiņu 5 gadi, skaitot no 2019.gada 16.augusta, savukārt ar Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas 2021.gada 17.septembra lēmumu civillietā Nr.C30516819 tika apstiprināti Plāna grozījumi (2021.gada 12.augusta redakcijā), kas paredzēja samazināt (dzēst) nenodrošināto kreditoru prasījumus 10% (desmit procentu) apmērā no pamatparāda summas, turpmāk visi grozījumi kopā – Grozījumi.

Sabiedrība pateicas kreditoru vairākumam par Sabiedrības finanšu stāvokļa izpratni un sniegto atbalstu, dodot savu piekrišanu Plāna un Grozījumu īstenošanai.

Sabiedrība informē, ka 2022.gada 15.augustā noslēdzās Sabiedrības Plāna īstenošanas pirmie 3 (trīs) gadi, kuru ietvaros līdz šim brīdim Sabiedrība ir spējusi segt vairāk kā 99% (6 675 884,72 EUR) no Plāna ietvaros sedzamo nodrošināto kreditoru prasījumu apmēra, un turpat 20% (1 395 598,23 EUR) no Plāna ietvaros sedzamo nenodrošināto kreditoru prasījumu apmēra.

Sabiedrības finanšu stāvoklis šobrīd ir stabils, tomēr iepriekš plānoto maksājumu apmērs kreditoru prasījumu segšanai Sabiedrības Plāna un Grozījumu 4. un 5.gadā ir izrādījies pārlieku optimistisks attiecībā pret šobrīd prognozējamo Sabiedrības naudas plūsmu, turklāt kontekstā ar paredzamo globālo energoresursu krīzi šajā un, iespējams, arī nākamajā ziemas sezonā, Sabiedrībai radās pamatotas šaubas par spēju īstenot Plānu un Grozījumus atbilstoši pēdējiem Plāna Grozījumiem (2021.gada 12.augusta redakcijā), tāpēc Sabiedrība 2022.gada 14.septembrī atkārtoti izstrādāja Plāna grozījumus, paredzot šādas izmaiņas:

precizēt Sabiedrības plānotos ieņēmumus un izdevumus, kā arī kreditoru prasījumu segšanas grafiku, paredzot:

  1. Plānā paredzētās atlikušās saistības (nemainot sedzamo saistību kopējo apmēru) attiecībā pret nodrošinātajiem kreditoriem tiks segtas 60 mēnešu laikā no dienas, kad stājies spēkā tiesas nolēmums par Plāna īstenošanu, jeb turpmāko 24 mēnešu laikā;
  2. Plānā paredzētās atlikušās saistības (nemainot sedzamo saistību kopējo apmēru, t.i., ņemot vērā sedzamo saistību kopējā apmēra samazinājumu par 10%) attiecībā pret nenodrošinātajiem kreditoriem tiks segtas 60 mēnešu laikā no dienas, kad stājies spēkā tiesas nolēmums par Plāna īstenošanu, jeb turpmāko 24 mēnešu laikā.

Sabiedrība atbilstoši Maksātnespējas likuma noteikumiem 2022.gada oktobrī saskaņoja tās izstrādāto tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plāna grozījumu redakciju ar Sabiedrības kreditoriem un Sabiedrības tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plāna grozījumi tika iesniegti tiesā to apstiprināšanai.

Ar šo Sabiedrība informē, ka 2022.gada 01.novembrī Rīgas pilsētas tiesa nosprieda apstiprināt Sabiedrības tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plāna grozījumus 2022.gada 14.septembra redakcijā.

Sabiedrība apliecina, ka tās sagatavotie un tiesā apstiprinātie tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plāna grozījumi ļaus saglabāt līdzšinējo darbības profilu. Šobrīd Sabiedrība turpina savu saimniecisko darbību un pilda finanšu saistības pret tās kreditoriem.

Sabiedrība ir pateicīga tās kreditoriem par izrādīto sapratni un atbalstu tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plāna īstenošanā.

 

Pielikumā – tiesas apstiprinātais tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plāns ar grozījumiem 2022.gada 14.septembra redakcijā (ievērojot to, ka pielikumos esošā informācija ir uzskatāma par konfidenciālu, pielikumi netiek pievienoti)

 

AS „Rīgas kuģu būvētava” valde  

Pielikumi
rkb tap plans 3 12062019 grozijumi 5 14092022 lat.pdf (223.25 kB)